Home » Informace pro studenty přihlášené k SZZ

Languages

Informace pro studenty přihlášené k SZZ

Informace pro studenty přihlášené k SZZ

Informace pro studenty přihlášené  k SZZ 

1) Informace týkající se SZZ zvěřejňuje studijní oddělení  zde

2) Studentům přihlášeným k SZZ doporučujeme k přečtení upravenou Směrnici děkana. Připomínáme, že je potřeba záverečnou práci nahrát do KOSu v dostatečném předstihu před termínem odevzdání, aby vedoucí stihl práci zkontrolovat a označit jako akceptovanou. Pokud  takto práce označena nebude, paní sekretářka nepřijme tištenou verzi práce.

3) Práce se odevzdává ve dvou výtiscích v měkké (lepené) vazbě na sekretariátu katedry radioelektroniky v 7. patře bloku B2 (paní Šestáková, případně Mgr. Gerold, tel. 224 352 205), v úředních hodinách (10-12 v pracovní dny).

4) Pokud práce má nějaké datové přílohy, tak je nahrajete do KOSu i na CD, které bude vložené v obou výtiscích práce. Bezprostředně po odevzdání/akceptaci práce si nechte udělit zápočet od vedoucího práce.

5) Na sekretariátu si student vyzvedne zadání BP. Toto zadání bude vloženo do originálu práce. Do elektronické (*.pdf) verze práce se vkládá zadání bez podpisů. 

6) Upozorňujeme na směrnici "O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací". Součástí odevzdané práce je prohlašení podle této směrnice, nezapomeňte je podepsat.Znění je:  "Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací." Další informace ohledně správného pracování s informačními zdroji jsou na stránce knihovny ČVUT, kterou také doporučujeme k přečtení.

7) Další informace týkající se zakončení studia naleznete na této  stránce

© 2012 OES
Powered by Drupal