Home » O programu

Languages

O programu

O programu

Koncepce programu OES

Program „Otevřené elektronické systémy (OES)“, pokrývá oblast moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů, a progresivních technologií. Bakalářská etapa je koncipována jako universálně průpravná pro širokou škálu navazujících programů magisterské etapy. Svým otevřeným universitním charakterem se program jasně odlišuje od prakticky-profesních programů.
Klíčovými charakteristikami jsou: (1) Universitní hloubka a excelence, (2) Pyramida vzdělání, (3) Mezinárodní otevřenost.

Universitní hloubka a excelence
Studium je zaměřeno na talentované studenty, kterým bude poskytnuto teoreticky hluboké a nadčasové vzdělání oproštěné od balastu encyklopedických a přílišně aplikačně profesních předmětů. Základní formou výuky je vysoce kvalitní přednáška přednášejícího, který sám je významnou tvůrčí a výzkumnou osobností oboru. Významný je podíl samostatné domácí práce studenta rozvíjející jeho schopnosti individuální práce. Rutinní semináře jsou eliminovány a seminární výuka je pouze tam, kde to má jasné nepopiratelné opodstatnění. Laboratorní, experimentální, a konstrukční výuka by měla vždy spojovat znalosti z několika teoretických předmětů a demonstrovat jejich vzájemné spojení, které vede k požadovanému výsledku. Celkové pojetí výuky má za cíl vypěstovat ve studentech nadhled nad problematikou a prostým souhrnem dat a vést je ke kritickému myšlení a radosti z poznaní. Tyto dovednosti a návyky budou nejcennějším vkladem a základem flexibility ve světě rychle se měnících technologií, ze kterých budou mít prospěch nejen studenti samotní, ale především instituce a firmy, které absolventy zaměstnají.

Pyramida vzdělání
Vzdělání má mít široký základ s dostatečnou hodinovou dotací pro „základní patra“ vzdělání – matematiku, fyziku, teorii signálů a systémů, teorie elektromagnetického pole, teorii obvodů a fyzikální elektroniky, s důsledným aplikováním postupnosti budování znalostí, kdy následující patro vždy musí stát nad širším a bytelnějším nižším patrem. Bakalářská etapa je primárně vnímána jako průprava pro magisterskou etapu nikoliv jako samostatný cíl. Bakalářská etapa má v základních obrysech společný průběh bez nežádoucí fragmentace. K významnějšímu rozčlenění specializací dojde až v etapě magisterské. Tento princip rovněž zaručuje výbornou horizontální prostupnost do jiných programů a škol. Maximálně využíváme již existující zdroje excelence na vnitřních i externích spolupracujících pracovištích (UK, AV). Bakalářský program je postaven velmi universálně tak, že bude sloužit jako kvalitní průprava pro širokou škálu navazujících programů magisterské etapy. V magisterské etapě definované z cca 50% povinnými oborovými předměty si studenti doplňují volitelné předměty z celé nabídky specializačních akreditovaných předmětů FEL.

Mezinárodní otevřenost
Mezinárodní otevřenost je dvoustranná – jak pro zahraniční studenty (jak pro celé studium, tak i pro jeho části – „semester abroad“ nebo ERASMUS), tak i pro zahraniční profesory (jak hostující, tak i trvale zaměstnané). Universita, která chce hrát významnou roli na mezinárodním poli, musí mít mezinárodně namixovaný kádr akademických pracovníků i studentů a nesmí být nijak fixována na český jazyk. Vznikne tím i daleko širší konkurenční a motivační prostředí jak pro studenty, tak i pro pedagogy. Veškeré výukové materiály budou v angličtině. Namíchání českých a zahraničních studentů umožní českým studentům získat potřebnou mezinárodní kompatibilitu, bez níž se excelence neobejde. Výukovým jazykem by měla být angličtina pokud je přednášející cizinec a nebo mezi studenty je alespoň jeden zahraniční. Tento princip bude aplikován pro úvodní semestry bakalářského studia pouze v umírněné podobě, aby byl umožněn nenásilný přechod pro nové studenty

© 2012 OES
Powered by Drupal