Koncepce programu OES

Program „Otevřené elektronické systémy (OES)“, pokrývá oblast moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů, a pokročilých technologií. Je určen především talentovaným studentům a je zaměřen na poskytnutí velmi univerzální teoretické průpravy v širokém základu matematiky, fyziky a teoreticko průpravných předmětů z oblasti elektronických systémů a zařízení.

Bakalářské OES vám svou univerzálností a pevnou, provázanou strukturou umožní pokračovat v libovolném technickém magisterském programu. Pokud chcete mít jistotu, že vám bakalářské studium dá možnost široké volby magisterských pokračování, nebo chcete rozhodnutí o magisterském specializaci udělat až budete mít hlubší znalosti základů, pak je bakalářské OES přesně pro vás. Svým otevřeným universitním charakterem se program jasně odlišuje od prakticky-profesních programů.

Magisterské programy můžete pak volit z široké nabídky FEL. Bytelné základy získané na bakalářském OES můžete s vysokou volitelností rozvíjet dle svých profesních preferencí. Budete ale vždy mít jistotu, že stojí na pevných základech.

Studium je koncipované pro výuku prezenční formou.

Universitní hloubka a excelence

Studium je zaměřeno na talentované studenty, kterým bude poskytnuto teoreticky hluboké a nadčasové vzdělání oproštěné od balastu encyklopedických a přílišně aplikačně profesních předmětů. Základní formou výuky je vysoce kvalitní přednáška přednášejícího, který sám je významnou tvůrčí a výzkumnou osobností oboru. Významný je podíl samostatné domácí práce studenta rozvíjející jeho schopnosti individuální práce. Rutinní semináře jsou eliminovány a seminární výuka je pouze tam, kde to má jasné nepopiratelné opodstatnění. Laboratorní, experimentální, a konstrukční výuka by měla vždy spojovat znalosti z několika teoretických předmětů a demonstrovat jejich vzájemné spojení, které vede k požadovanému výsledku. Celkové pojetí výuky má za cíl vypěstovat ve studentech nadhled nad problematikou a prostým souhrnem dat a vést je ke kritickému myšlení a radosti z poznaní. Tyto dovednosti a návyky budou nejcennějším vkladem a základem flexibility ve světě rychle se měnících technologií, ze kterých budou mít prospěch nejen studenti samotní, ale především instituce a firmy, které absolventy zaměstnají.

Pyramida vzdělání

Vzdělání má mít široký základ s dostatečnou hodinovou dotací pro „základní patra“ vzdělání – matematiku, fyziku, teorii signálů a systémů, teorie elektromagnetického pole, teorii obvodů a fyzikální elektroniky, s důsledným aplikováním postupnosti budování znalostí, kdy následující patro vždy musí stát nad širším a bytelnějším nižším patrem. Bakalářská etapa je primárně vnímána jako průprava pro magisterskou etapu nikoliv jako samostatný cíl. Bakalářská etapa má v základních obrysech společný průběh bez nežádoucí fragmentace. K významnějšímu rozčlenění specializací dojde až v etapě magisterské. Tento princip rovněž zaručuje výbornou horizontální prostupnost do jiných programů a škol. Maximálně využíváme již existující zdroje excelence na vnitřních i externích spolupracujících pracovištích (UK, AV). Bakalářský program je postaven velmi universálně tak, že bude sloužit jako kvalitní průprava pro širokou škálu navazujících programů magisterské etapy.

Mezinárodní otevřenost

Mezinárodní otevřenost je dvoustranná – jak pro zahraniční studenty (jak pro celé studium, tak i pro jeho části – „semester abroad“ nebo ERASMUS), tak i pro zahraniční profesory (jak hostující, tak i trvale zaměstnané). Universita, která chce hrát významnou roli na mezinárodním poli, musí mít mezinárodně namixovaný kádr akademických pracovníků i studentů a nesmí být nijak fixována na český jazyk. Vznikne tím i daleko širší konkurenční a motivační prostředí jak pro studenty, tak i pro pedagogy. Veškeré výukové materiály budou v angličtině. Namíchání českých a zahraničních studentů umožní českým studentům získat potřebnou mezinárodní kompatibilitu, bez níž se excelence neobejde. Výukovým jazykem by měla být angličtina pokud je přednášející cizinec a nebo mezi studenty je alespoň jeden zahraniční. Tento princip bude aplikován pro úvodní semestry bakalářského studia pouze v umírněné podobě, aby byl umožněn nenásilný přechod pro nové studenty

Přihláška ke studiu a studijní osnovy